Profender dla średnich kotów (od 2,5 do 5 kg)

 

1.       NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

 

Profender Spot-on dla małych kotów

Profender Spot-on dla średnich kotów

Profender Spot-on dla dużych kotów

 

 

2.       SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

 

Substancje czynne:

Profender zawiera 21,4 mg/ml emodepsydu i 85,8 mg/ml prazikwantelu

W każdej dawce (pipetce) preparatu Profender znajduje się:

 

 

Objętość

 

Emodepsyd

Prazikwantel

Profender dla małych kotów

(>0,5 - 2,5 kg)

0,35 ml

7,5 mg

30 mg

Profender dla średnich kotów

(> 2,5 – 5 kg)

0,70 ml

15 mg

60 mg

Profender dla dużych kotów

(> 5 – 8 kg)

1,12 ml

24 mg

96 mg

 

Substancje pomocnicze:

5,4 mg/ml butylohydroksyanizolu (E320; jako przeciwutleniacz)

 

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

 

3.       POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

Roztwór typu Spot-on.

Przejrzysty, żółto-brązowy roztwór.

 

 

4.       SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

 

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

 

Koty.

 

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

 

Zwalczanie lub zapobieganie mieszanym inwazjom pasożytniczym u kotów powodowanym przez następujące gatunki pasożytów:

 

Robaki obłe (nicienie)

Toxocara cati (postaci dojrzałe, niedojrzałe, larwy L4 i L3)

Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)

Ancylostoma tubaeforme (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)

 

Robaki płaskie (tasiemce)

Dipylidium caninum (postaci dojrzałe)

Taenia taeniaeformis (postaci dojrzałe)

Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe)

 

4.3 Przeciwwskazania

 

Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg.

 

4.4 Specjalne ostrzeżenia

 

Mycie przy pomocy szamponu lub zanurzanie zwierzęcia w wodzie tuż po naniesieniu preparatu może znacznie ograniczyć skuteczność produktu. Dlatego też leczonych zwierząt nie należy kąpać, dopóki preparat nie wyschnie.

 

Na skutek częstego, powtarzanego używania preparatów z jakiejkolwiek grupy środków przeciwrobaczych może dojść do wykształcenia się oporności pasożytów na środki należące do danej grupy.

 

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

 

Stosować wyłącznie na powierzchnię skóry i tylko na skórę nieuszkodzoną. Nie podawać doustnie lub pozajelitowo.

 

Nie należy dopuszczać, aby leczone koty lub inne koty przebywające w tym samym miejscu wylizywały miejsce podania preparatu dopóki jest ono wilgotne.

 

Z uwagi na ograniczony zasób danych dotyczących stosowania produktu u chorych lub osłabionych zwierząt jego podanie należy zawsze poprzedzić oceną bilansu korzyści do ryzyka dla danego przypadku.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

W trakcie nakładania preparatu nie należy jeść, pić, ani palić.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z miejscem podania, dopóki jest wilgotne. Należy unikać kontaktu dzieci ze zwierzętami bezpośrednio po aplikacji.

Po podaniu preparatu należy umyć ręce.

W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.

W sytuacji przypadkowego dostania się preparatu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą.

Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, lub jeśli preparat został przypadkowo połknięty, należy zasięgnąć pomocy medycznej oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Przez pierwsze 24 godziny po aplikacji produktu nie należy pozwalać dzieciom na długotrwały, bliski kontakt (na przykład przez spanie) z leczonymi kotami.

Osoby, które często stosują produkt (na przykład lekarze weterynarii, hodowcy) powinni stosować rękawiczki ochronne podczas jego podawania.

Pomimo tego, że produkt jest dobrze tolerowany przez ciężarne kotki, badania przeprowadzone na szczurach i królikach sugerują, że emodepsyd może zakłócać rozwój płodu. Z tego względu, kobiety w okresie ciąży bądź jej planowania, powinny unikać kontaktu z produktem lub aplikować go w rękawiczkach ochronnych.

 

Rozpuszczalnik użyty w preparacie może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i wykańczanymi powierzchniami. Należy pozwolić, aby miejsce podania preparatu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami.

 

Echinokokoza stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. - o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384). W celu uzyskania informacji dotyczących odpowiednich zasad leczenia, jego kontynuacji i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, należy skontaktować się z odpowiednimi jednostkami medycznymi.

 

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

 

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić ślinienie się i wymioty. Objawy te mogą pojawić się jako skutek wylizania przez kota miejsca podania preparatu tuż po jego zastosowaniu. W bardzo rzadkich przypadkach po podaniu preparatu Profender obserwowano przejściowe wyłysienie, świąd i / lub stan zapalny w miejscu jego aplikacji.

 

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

 

Produkt może być stosowny w czasie ciąży i laktacji.

 

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

 

Emodepsyd jest substratem P-glikoproteiny. Jednoczesne podawanie innych leków, które są substratami bądź inhibitorami P-glikoproteiny (na przykład: iwermektyna i inne makrocykliczne laktony o działaniu przeciwpasożytniczym, erytromycyna, prednizolon i cyklosporyna) może prowadzić do wystąpienia farmakokinetycznych interakcji. Potencjalne skutki kliniczne takich interakcji nie były przedmiotem badań.

 

4.9 Dawkowanie i drogi podawania

 

Schemat dawkowania i leczenia

 

Zalecana minimalna dawka to 3 mg emodepsydu / kg masy ciała oraz 12 mg prazikwantelu / kg masy ciała, co odpowiada 0,14 ml preparatu Profender / kg masy ciała.

 

Masa ciała kota (kg)

Wielkość pipetki, jakiej należy użyć

Objętość (ml)

Emodepsyd (mg/kg m.c.)

Prazikwantel

(mg/kg m.c.)

³0,5 - 2,5

Profender dla Małych Kotów

0,35

3 - 15

12 - 60

>2,5 - 5

Profender dla Średnich Kotów

0,70

3 - 6

12 - 24

>5 - 8

Profender dla Dużych Kotów

1,12

3 - 4,8

12 - 19,2

>8

należy zastosować odpowiednią kombinację pipetek

 

Jednokrotne podanie jako cała kuracja jest skuteczne.

 

Sposób podawania

 

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

 

Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki aby zerwać zamknięcie.

 

Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra. Przytknij koniec pipetki do skóry i mocno ściśnij kilkukrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę. Naniesienie preparatu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość zlizania preparatu przez kota.

 

4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

 

Ślinienie się, wymioty, a także objawy ze strony układu nerwowego (drżenie) były sporadycznie obserwowane przy zastosowaniu dawki zwielokrotnionej do 10 razy w stosunku do zalecanej u dorosłych kotów oraz do 5 razy u kociąt. Stwierdzono, że objawy te wystąpiły na skutek wylizania przez kota miejsca podania. Wszystkie te objawy były całkowicie odwracalne.

 

Nie jest znana specyficzna odtrutka.

 

4.11 Okres karencji

 

Nie dotyczy.

 

5.       WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

Grupa farmakoterapeutyczna: preparat przeciwpasożytniczy;

Kod ATCvet: QP52AA51.

 

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

 

Emodepsyd jest półsyntetycznym związkiem należącym do nowej grupy chemicznej depsypeptydów. Wykazuje on działanie przeciwrobacze  (robaki obłe: glisty i tęgoryjce). W tym produkcie, emodepsyd odpowiada za jego skuteczność w zwalczaniu Toxocara cati, Toxascaris leonina, oraz Ancylostoma tubaeforme.

 

Oddziałuje on na synapsy nerwowo-mięśniowe przez stymulację presynaptycznych receptorów należących do rodziny receptorów sekretynowych, co powoduje porażenie i śmierć pasożytów.

 

Prazikwantel jest pochodną pirazynochinolonu, skuteczną przeciwko tasiemcom takim jak Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis, oraz Taenia taeniaeformis.

 

Prazikwantel jest błyskawicznie wchłaniany przez powierzchnię ciała pasożyta, zmienia przepuszczalność błon komórkowych w ciele pasożyta dla jonów Ca++. Powoduje to poważne uszkodzenia powłoki ciała, skurcze i porażenie, zaburzenia metabolizmu i ostatecznie prowadzi do śmierci pasożyta.

 

5.2     Właściwości farmakokinetyczne

 

Po miejscowym zastosowaniu tego produktu u kotów w minimalnej dawce terapeutycznej 0,14 ml/kg masy ciała, obserwowano najwyższe średnie stężenie w osoczu wynoszące 32,2 ± 23,9 µg emodepsydu / l oraz 61,3 ± 44,1 µg prazikwantelu / l. Najwyższe stężenia pojawiały się dla emodepsydu 3,2 ± 2,7 dni po podaniu i 18,7 ± 47 godzin w przypadku prazikwantelu. Następnie obydwie substancje czynne są powoli usuwane z osocza, wykazując okres półtrwania wynoszący 9,2 ± 3,9 dni dla emodepsydu oraz 4,1 ± 1,5 dni dla prazikwantelu.

 

Po podaniu doustnym szczurom, emodepsyd jest dystrybuowany do wszystkich narządów. Najwyższe poziomy stężeń występują w wątrobie. Wydalanie odbywa się głównie z kałem w postaci niezmienionego emodepsydu oraz, przede wszystkim, jego pochodnych hydroksylowanych.

 

Badania prowadzone u różnych gatunków zwierząt wskazują na bardzo szybki metabolizm prazikwantelu w wątrobie. Głównymi metabolitami są pochodne monohydroksycykloheksylowe pochodne prazikwantelu. Wydalanie odbywa się przede wszystkim przez nerki.

 

5.3 Wpływ na środowisko

 

Patrz część 6.6.

 

 

6.       SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

 

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

 

Butylohydroksyanizol

Izopropyliden glicerolu

Kwas mlekowy

 

6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne

 

Nie są znane.

 

6.3 Okres ważności

 

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego opakowanego do sprzedaży: 3 lata

 

6.4     Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

 

6.5     Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

 

Wielkości opakowań 0,35 ml, 0,70 ml oraz 1,12 ml /pipetkę

Pipetki jednodawkowe pakowane w blistry po 2, 4, 12, 20, lub 40 sztuk

Dodatkowy blister zawierający 80 pipetek (tylko pipetki 0,70 ml)

Materiał opakowania:

Pipetki wykonane z białego polipropylenu zaopatrzone w zakrętki, pakowane w blister aluminiowy

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

 

6.6     Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

 

Nie wolno dopuścić do przedostania się preparatu Profender do wód powierzchniowych z uwagi na toksyczny efekt jaki emodepsyd wykazuje w stosunku do organizmów wodnych.

 

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 

7.       NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Niemcy

 

 

8.       NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/05/054/001-016

 

 

9.       DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

27/07/2005

 

 

10.     DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

 

05/09/2008

 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowejEuropejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/