Profender - tabletki dla dużych psów

 1.       NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

 

Profender 15 mg/3 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla małych psów

Profender 50 mg/10 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla średnich psów

Profender 150 mg/30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla dużych psów

 

 

2.       SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 

Każda tabletka preparatu Profender zawiera:

 

Substancje czynne:

 

 

Emodepsyd

Prazikwantel

Profender  tabletki dla małych psów

3 mg

15 mg

Profender tabletki dla średnich psów

10 mg

50 mg

Profender tabletki dla dużych psów

30 mg

150 mg

 

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

 

3.       POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Brązowa tabletka w kształcie kości, z wklęsłym znakiem po obu stronach.

Tabletki można dzielić na dwie równe części.

 

 

4.       SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

 

4.1     Docelowe gatunki zwierząt

 

Pies

 

4.2     Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

 

Zwalczanie lub zapobieganie mieszanym inwazjom pasożytniczym u psów powodowanym przez następujące gatunki pasożytów:

 

Robaki obłe (nicienie)

Toxocara canis (postaci dojrzałe, niedojrzałe, larwy L4 i L3)

Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)

Ancylostoma caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

Uncinaria stenocephala (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

Trichuris vulpis (postaci dojrzałe, niedojrzałe i larwy L4)

 

Robaki płaskie (tasiemce)

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

Echinococcus granulosus (postaci dojrzałe i niedojrzałe)

 

4.3     Przeciwwskazania

 

Nie stosować u szczeniąt poniżej 12 tygodnia życia lub ważących poniżej 1 kg.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

 

4.4     Specjalne ostrzeżenia

 

Na skutek częstego, powtarzanego używania preparatów z jakiejkolwiek grupy środków przeciwrobaczych może dojść do wykształcenia się oporności pasożytów na środki należące do danej grupy.

 

4.5     Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

 

Podawać jedynie psom nie nakarmionym. Na przykład, jeśli pies ma być poddany kuracji rano zaleca się całonocną głodówkę. Jedzenia nie należy podawać przed upływem 4 godzin od kuracji.

 

W przypadku inwazji D. caninum należy wziąć pod uwagę jednoczesne zwalczanie żywicieli pośrednich takich jak pchły i wszy w celu zapobieżenia reinwazji.

 

Nie badano stosowania produktu u psów wyniszczonych ani u osobników o poważnie upośledzonej funkcji nerek bądź wątroby. Dlatego, produkt ten powinien być stosowany u takich zwierząt jedynie po ocenie bilansu korzyści do ryzyka przeprowadzonej przez lekarza weterynarii.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny

zwierzętom

 

Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu psu tabletek należy umyć ręce.

W sytuacji przypadkowego połknięcia, szczególnie w przypadku dzieci, należy zwrócić się o poradę

medyczną pokazując lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

 

Echinokokoza stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Echinokokoza podlega obowiązkowi zgłoszenia światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), w celu uzyskania informacji dotyczących odpowiednich zasad leczenia, jego kontynuacji i zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, należy skontaktować się z odpowiednimi jednostkami medycznymi.

 

 

4.6     Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

 

W rzadkich przypadkach obserwowano przejściowe, łagodne zaburzenia ze strony przewodu

pokarmowego (np. nadmierne ślinienie się, wymioty).

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano przejściowe, łagodne objawy neurologiczne

(np. drżenie, niezborność).

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących głodówki jest uważane za ważną przyczynę występowania

takich przypadków. Ponadto, objawy zaburzeń neurologicznych mogą przybierać cięższą postać

u psów z mutacją genu MDR-1: owczarki szkockie Collie, owczarki szetlandzkie (Sheltie)

i  owczarki australijskie.

Specyficzne odtrutki nie są znane.

 

4.7     Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

 

Można stosować w czasie ciąży lub laktacji.

 

4.8     Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

 

Emodepsyd jest substratem P-glikoproteiny. Jednoczesne podawanie innych leków, które są substratami bądź inhibitorami P-glikoproteiny (na przykład: iwermektyna i inne makrocykliczne laktony o działaniu przeciwpasożytniczym, erytromycyna, prednizolon i cyklosporyna) może prowadzić do wystąpienia farmakokinetycznych interakcji. Potencjalne skutki kliniczne takich interakcji nie były przedmiotem badań.

 

4.9     Dawkowanie i droga(i) podawania

 

Schemat dawkowania i leczenia

 

Profender należy podawać z zachowaniem minimalnej dawki 1 mg/kg masy ciała emodepsydu oraz 5 mg/kg masy ciała prazikwantelu, zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą dawkowania.

 

Jednokrotne podanie jako cała kuracja jest skuteczne.

 

                                                       

 

Sposób podawania

 

Do podawania doustnego u psów od 12 tygodnia życia i co najmniej 1 kg wagi.

Tabletki preparatu Profender posiadają aromat mięsa i psy zwykle przyjmują je bez żadnego jedzenia.

Podawać jedynie psom nie nakarmionym. Na przykład, jeśli pies ma być poddany kuracji rano zaleca się całonocną głodówkę. Jedzenia nie należy podawać przed upływem 4 godzin od kuracji.

 

4.10   Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

 

Niekiedy, po podaniu produktu w nadmiernej dawce, do 5 razy wyższej od zalecanej, obserwowano przemijające objawy drżenia mięśni, ataksji oraz depresji.

U psów z mutacją genu MDR-1 – rasy Collie, margines bezpieczeństwa jest niższy niż w typowej populacji psów z okazjonalnie obserwowanym łagodnym, przemijającym drżeniem mięśni i/lub ataksji po podaniu dawki dwukrotnie wyższej od zalecanej psom poddanym głodówce zgodnie z zaleceniami.

Objawy ustępowały samoistnie bez żadnego leczenia.

Karmienie może zwiększyć częstość oraz nasilić objawy przedawkowania i okazjonalnie mogą wystąpić wymioty.

 

4.11   Okres (-y) karencji

 

Nie dotyczy.

 

 

5.       WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

Grupa farmakoterapeutyczna: preparat przeciwpasożytniczy; kod ATCvet: QP52AA51.

 

5.1     Właściwości farmakodynamiczne

 

Emodepsyd jest półsyntetycznym związkiem należącym do nowej grupy chemicznej depsypeptydów. Wykazuje on działanie przeciwrobacze  (robaki obłe: glisty, tęgoryjce i włosogłówki). W tym produkcie, emodepsyd odpowiada za jego skuteczność w zwalczaniu Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala oraz Trichuris vulpis.

Oddziałuje on na synapsy nerwowo-mięśniowe przez stymulację presynaptycznych receptorów należących do rodziny receptorów sekretynowych, co powoduje porażenie i śmierć pasożytów.

 

Prazikwantel jest pochodną pirazynochinolonu, skuteczną przeciwko tasiemcom takim jak Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis oraz Echinococcus granulosus.

Prazikwantel jest błyskawicznie wchłaniany przez powierzchnię ciała pasożyta, zmienia przepuszczalność błon komórkowych w ciele pasożyta dla jonów wapnia (Ca++). Powoduje to poważne uszkodzenia powłoki ciała, skurcze i porażenie, zaburzenia metabolizmu i ostatecznie prowadzi do śmierci pasożyta..

 

5.2     Właściwości farmakokinetyczne

 

Po zastosowaniu dawki 1,5 mg emodepsydu i 7,5 mg prazikwantelu na kg masy ciała, obserwowano najwyższe średnie stężenie w osoczu wynoszące 47 µg emodepsydu / l oraz 593 µg prazikwantelu / l. Najwyższe stężenia pojawiały się 2 godziny po podaniu dla obydwu substancji. Następnie obydwie substancje czynne były usuwane z osocza, wykazując okres półtrwania wynoszący od 1,4 do 1,7 godziny.

Po podaniu doustnym szczurom, emodepsyd jest dystrybuowany do wszystkich narządów. Najwyższe poziomy stężeń występują w wątrobie. Niezmieniony emodepsyd oraz pochodne jego hydroksylacji są głównymi produktami wydalania. Wydalanie emodepsydu u psów nie było badane..

Badania prowadzone u różnych gatunków zwierząt wskazują na bardzo szybki metabolizm prazikwantelu w wątrobie. Głównymi metabolitami są pochodne monohydroksycykloheksylowe pochodne prazikwantelu. Wydalanie metabolitów odbywa się przede wszystkim przez nerki.

 

 

6.       DANE FARMACEUTYCZNE:

 

6.1     Wykaz substancji pomocniczych

 

Bezwodny wodorofosforan wapniowy

Celuloza mikrokrystaliczna

Koloidalny, bezwodny dwutlenek krzemu

Kroskarmeloza sodowa

Stearynian magnezu

Poliwidon

Sztuczny aromat wołowiny

 

6.2     Niezgodności farmaceutyczne

 

Nie dotyczy.

 

6.3     Okres ważności

 

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:

3 lata.

 

6.4     Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

 

6.5     Rodzaj i skład materiałów opakowania bezpośredniego

Pudelko tekturowe zawierające blister z folii aluminiowej. Dostępne są następujące wielkosci opakowań:

 

Profender 15 mg/3 mg tabletki dla małych psów

 

2 tabletki (1 blister)

4 tabletki (1 blister)

10 tabletek (1 blister)

24 tabletki (3 blistry po 8 tabletek)

50 tabletek (5 blistrów po 10 tabletek)

 

Profender 50 mg/10 mg tabletki dla średnich psów

 

2 tabletki (1 blister)

4 tabletki (1 blister)

6 tabletek (1 blister)

24 tabletki (4 blistry po 6 tabletek)

102 tabletki (17 blistrów po 6 tabletek)

 

Profender 150 mg/30 mg tabletki dla dużych psów

 

2 tabletki (1 blister)

4 tabletki (1 blister)

24 tabletki (6 blistrów po 4 tabletki)

52 tabletki (13 blistrów po 4 tabletki)

 

Niektóre wielkości opakowań mogą

nie być dostępne w obrocie.

 

6.6     Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Niewykorzystana połowa tabletki nie może być przechowywana do przyszłego użycia i należy ja usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

7.       NAWZA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Niemcy

 

 

8.       NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/2/05/054/018 - 031

 

 

9.       DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

25/08/2008  /  01/07/2010

 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.