Bayvarol

 

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO


Bayvarol, 3,6 mg/ pasek, paski do zawieszania w ulu


2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)


1 pasek zawiera:
Flumetryna 3,6 mg
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.


3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Pasek do zawieszania w ulu.


4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE


4.1.    Docelowe gatunki zwierząt


Pszczoła miodna


4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt


Wykrywanie i zwalczanie inwazji roztoczy Varroa destructor (V.jacobsoni) w rodzinach pszczelich.


4.3.    Przeciwwskazania


Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.


4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt


Nie pozostawiać pasków dłużej niż 6 tygodni-powoduje to uodparnianie się roztoczy na stosowany preparat; nie poprawia efektu leczniczego.
Po leczeniu pasków nie należy stosować ponownie.
Nie należy zaniżać dawki, gdyż sprzyja to powstawaniu oporności wśród roztoczy.


4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom


Podczas pracy nie wolno palić tytoniu, jeść i pić. Po zakończeniu wieszania pasków
należy umyć ręce.


4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)


Nie obserwowano.


4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności


Nie dotyczy.


4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji


Nieznane.


4.9.    Dawkowanie i droga podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt


Rodziny pszczele w pełni rozwinięte- 4 paski, rodziny małe, odkłady- 2 paski.
Wykrywanie roztoczy V. destructor: Zawiesić pomiędzy ramkami z czerwiem 4 paski Bayvarolu. Na dennicy ula umieścić białą wkładkę pokrywającą całą dennicę (można posmarować ją tłuszczem np. wazeliną). Obecność na wkładce roztoczy po 24 h od zawieszenia pasków wskazuje na zarażenie rodziny.
Zwalczanie roztoczy V. destructor: Paski zawieszamy pomiędzy ramkami w części gniazdowej każdego ula. W rodzinach w pełni rozwiniętych 4 paski, w odkładach 2 paski, w ulach wielokorpusowych 4 paski w każdym korpusie gniazdowym. W rodzinach bez czerwiu paski należy pozostawiać w ulach przez 15 dni. Przy obecności czerwiu paski powinny pozostawać w gnieździe przez 42 dni. Należy zadbać aby pszczoły miały dostęp do obydwu stron pasków.
Preparat stosować w okresie pełnej aktywności pszczół, po miodobraniu (od końca lipca do połowy września). Stosowanie preparatu przy niskiej temperaturze obniża efekt leczniczy. Torebkę z folii polietylenowo- aluminiowej zawierającej paski otwierać tuż przed użyciem.


4.10.    Przedawkowanie  (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne


W badaniach z zastosowaniem dwukrotnej dawki leczniczej nie stwierdzono żadnych niepożądanych objawów.


4.11.    Okres(-y) karencji


Miód- zero dni
Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.


5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

Grupa farmakoterapeutyczna: Środki do zwalczania pasożytów zewnętrznych
Kod ATCvet: QP053AC05


5.1  Właściwości farmakodynamiczne


Flumetryna jest syntetycznym pyretroidem o działaniu kontaktowym. Mechanizm jej działania polega na zaburzaniu prawidłowego funkcjonowania kanałów sodowych błony komórkowej neuronów, co z kolei prowadzi do hamowania repolaryzacji oraz porażenia i śmierci pasożytów.
Pyretroidy typu II (alfa-cyjano-pyretroidy) takie jak flumetryna wiążą się ze specyficznym rodzajem receptorów i wykazują silne działanie w obrębie wymienionych struktur powodując długotrwałą, powtarzającą się stymulację komórek nerwowych.


5.2  Właściwości farmakokinetyczne


Flumetryna jest powoli, w sposób ciągły uwalniana z polietylenowego paska. Jej drobiny przylegają do powierzchni ciała pszczół i stopniowo są roznoszone w obrębie całej rodziny pszczelej.


6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE


6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych


Polietylen o małej gęstości


6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne    


Nie są znane.


6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)


Okres trwałości produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 5 lat.
Zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.


6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.


6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano


Torebka z laminowanej folii poliestrowo – aluminiowo – polietylenowej, zawierająca 4 paski pakowane po 5 torebek w tekturowym pudełku.


6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie


Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Bayvarol nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.


7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Niemcy


8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


221/96


9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


05.03.1996
23.03.2011


10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO


26.01.2012


ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY


Nie dotyczy.